Visie en Doel


Op 6 mei 2002 zijn wij; Jan en Grada van Damme, begonnen met de

Kerkgenootschap en Stichting:


“The House of the Lord” – In His Presence


Onze Visie of Doelstelling is:


Het Goede Nieuws van het Evangelie van Genade, de Blijde Boodschap te

brengen, zo uitgebreid en omvangrijk mogelijk.


Johannes 3:16. Want zo lief heeft God de wereld (de mensen van de wereld)

gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem

gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.


De Boodschap van het Evangelie van Jezus Christus is: dat God bij en in ons wil

komen wonen en wel hier op aarde en Zijn intrek in ons betekent dat Hij van

ons een “nieuwe schepping” maakt.


Het Evangelie van Jezus Christus is niet: de boodschap van het leven na de

dood maar de boodschap van de “wedergeboorte” de overgang van dood naar

leven in het hier en nu.


Het Evangelie van Jezus Christus is de genade boodschap, dat je door het offer

van Jezus Christus, de Zoon van God, niet alleen vergeven bent van je zonden,

“maar een totaal ander wezen bent gemaakt”, namelijk een “rechtvaardige”.


Deze “Nieuwe Schepping” is Gods werk en verantwoordelijkheid. Onze

verantwoordelijkheid is om dit te geloven en te ontvangen.


Het is niet moeilijk, of ingewikkeld, maar het is niet automatisch. Omdat een

mens een vrij moreel wezen is, met een eigen keuze, een eigen

verantwoordelijkheid en met gezag over zichzelf, heeft God de instemming, de

toestemming van ieder mens nodig om dit herscheppingswerk te kunnen en te

mogen voltrekken.


Jij kan jezelf niet “herscheppen”, jij kan jezelf niet wedergeboren doen worden.

Maar JIJ bent degene die “ja” zegt tegen het aanbod van God, of “nee”.

Dat recht EN die verantwoordelijkheid heb jij. En je kan niets en niemand

anders verantwoordelijk houden voor jouw keuze.


En als jij “ja” zegt tegen dat aanbod, geef jij God het recht om de

wedergeboorte, de nieuwe schepping in jouw innerlijk te voltrekken.


2 Korintiërs 5:17.Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe

schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.


Het volgende punt is dat je dit werk van God moet gaan geloven, en er in en

naar gaat leven.


Wat je daarvoor nodig hebt is:


1. Het Woord van God zelf: de Bijbel.

2. De doop in de Heilige Geest.

3. Een eigen persoonlijk gebedsleven, (een relatie met de levende God zelf)

4. Het juiste onderwijs.

5. Gemeenschap met andere wedergeboren gelovigen.


Dit heb je nodig om de vernieuwing van je denken te bewerken, om in dit

nieuwe leven te gaan wandelen.


Je bent nu een rechtvaardige en wat houdt dat in?


Je bent nu niet alleen vergeven, maar ook weer hersteld in de positie van gezag

en autoriteit die God van de beginne af aan de mens wilde geven.


Het Evangelie van Jezus Christus is de boodschap dat je door het offer van Jezus

niet alleen vergeven bent van je zonden, maar een totaal ander wezen bent

gemaakt, namelijk een rechtvaardige. En als je dat gelooft zal het je de kracht

geven om ook zo te leven.


Romeinen 10:9-10. (NBV) Als u met uw mond belijdt: Jezus is de Heer, en met

uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, wordt u gered

(SOZO). Want geloven doen we met ons hart, en daardoor vinden we

rechtvaardiging, belijden doen we met onze mond, en dat brengt ons redding

(SOTERIA).


SOZO en SOTERIA zijn de originele Griekse Woorden die gebruikt worden voor

“redden” en “redding”, of andere Bijbel vertalingen gebruiken de woorden

“behouden” of “behoudenis. In het Grieks hebben ze een wijdere betekenis en

betekent: volkomen herstel en heelheid op alle terreinen van je leven. Dus ook

GEZONDMAKEN, GENEZEN van je lichaam, emoties, relaties, bevrijding,

bescherming, bewaring en financiën.


DUS: Romeinen 10:9-10. (NBV) Als u met uw mond belijdt: Jezus is de Heer, en

met uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, wordt u

GENEZEN of GEZOND GEMAAKT (SOZO). Want geloven doen we met ons hart,

en daardoor vinden we rechtvaardiging, belijden doen we met onze mond, en

dat brengt ons GENEZING OF GEZONDMAKING (SOTERIA).


Het evangelie is dus eigenlijk: Je word hersteld in beeld en gelijkenis van God

op aarde.